Tin tức

Lộ trình mới máy chủ Long Môn Trấn

15:31 29/11/2020

-----------
 
 
Khi Top 10 đạt cấp 80 :
-Mở Tống Kim ( yêu cầu đẳng cấp 80 trở lên )
-Mở Phong Lăng Độ
-Mở Boss Tiểu ( 3 con NM, ĐM, VĐ )
-Mở Boss Sát Thủ ( 1 ngày 5 con / 1 nhân vật và 5v/1con )
Khi Top 10 đạt cấp 90 : 
-Mở Hái Quả Huy Hoàng ( yêu cầu đẳng cấp 80 )
-Mở Liên Đấu ( Đơn Đấu Tự Do ) 
Khi Top 10 đạt cấp 100 :
-Mở Ép ngựa Phi Vân
-Mở Vận Tiêu Bang Hội
Khi Top 10 cấp 110 :
-Mở Boss Đại
-Mở CTC
Khi Top 10 đạt cấp 120 :
-Mở Skill 120